BRO BILSKROT AB

vår personal är utbildade för att ta hand om din bil på ett miljö riktigt vis!

vi har alla nya verktyg & maskiner för att sanera din bil korrekt & ta vara på allt miljö farligt den innehåller!

vi är sbr miljö & kvalite certifierade

 

 

 

 KVALITE OCH MILJÖ POLICY

 

Kvalitetspolicy

 

·         Arbetena skall utföras på sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas av kunderna.

 

 • Hantering av delar i lager skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls fram till  slutanvändaren.

 

 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.

 

 • Kunderna skall känna sig trygga genom att samarbetet med oss

 

Miljöpolicy

 

Bro Bilskrot skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet.

Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:

 

 • Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada vatten mark och luft.

 

 • Vi skall arbeta för att använda naturresurser som energi, olja, vatten mm effektivt.

 

 • Vi skall sträva efter att minimera företagets avfallsproduktion, speciellt farligt avfall.

 

 • Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

 

 • Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den kommun där vi verkar.

 

 • Vi skall sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.

 

 • Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

 

 • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.